El Perfil del Contractant

QUÈ ÉS EL PERFIL DEL CONTRACTANT?

L'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refos de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic.

El perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes i és el medi de difusió de les licitacions d'aquesta empresa municipal de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes superiors a 60.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000 € i per a la resta, superiors a 18.000 €.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.

DADES DE LA SOCIETAT

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL és una empresa pública municipal que s’integra en la definició de Sector Públic que preveu el Text Refos de la Llei de contractes del sector públic, article 3.1.d), i per tant, es subjecta parcialment a aquesta Llei, atesa la seva condició de poder adjudicador, no administració pública, d’acord amb l’article 3.3 de la Llei.

La societat es va constituir el dia 30 de desembre de 2003 amb el nom de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL i consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

OBJECTE DE LA SOCIETAT

Constitueix l’objecte social de la societat fomentar, facilitar, promocionar i impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica de Sabadell, així com tota classe d'actuacions generadores d'ocupació, incloent diverses activitats enunciades a l'article 3 dels seus estatuts socials vigents.

CONTRACTACIÓ

Atès el caràcter de poder adjudicador que el Text Refòs de la Llei de contractes del sector públic atorga a PES,SL, per adjudicar contractes subjectes a una regulació harmonitzada, cal subjectar-se al que preveu l’article 190, mentre que per a l’adjudicació dels contractes no subjectes a una regulació harmonitzada és d’aplicació l’article 191 de l'esmentat Text Refòs, que preveu la subjecció a les instruccions internes de contractació aprovades per l’empresa. El Consell d’Administració de Promoció Econòmica, SL aprovà les Instruccions internes de contractació de l’empresa en data 28 d’octubre de 2008.

DADES PER CONTACTAR

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL
Adreça: Carretera de Barcelona, 208 bis (Vapor Llonch)
08205 SABADELL
Tel: 93 745 31 61
Fax: 93 745 31 97
A/e: peconomica@ajsabadell.cat
Web: http://www.vaporllonch.net

Instruccions Internes de Contractació (PDF 73KB)