Blog OEL

Evolució de la contractació temporal durant la crisi a Sabadell

Evolució de la contractació temporal durant la crisi a Sabadell

El volum total de contractes laborals registrats a Sabadell es torna a situar en els nivells anteriors a la crisi. Ara bé, la tipologia d’aquests contractes és la mateixa d’aleshores? I més en concret, la durada d’aquests és la mateixa? Analitzem l’evolució de la contractació laboral temporal i, d’aquesta, aquella amb una durada inferior a un mes, perquè les xifres d’aquesta durada tenen un volum significatiu.

 

 

 

En els mesos previs a l’esclat de la crisi, a la ciutat de Sabadell es registraven, de mitjana, entre 5.000 i 6.000 contractes laborals mensuals. La taxa de temporalitat dels nous contractes era del 82% i els d’una durada inferior a un mes representaven poc més d’un 22% (uns 1.200 contractes laborals de mitjana).

Amb l’esclat de la crisi aquestes magnituds van canviar: el nombre mitjà de contractes laborals va caure fins als 3.000 contractes laborals (de mitjana) en el període 2009-2013, mentre que els contractes temporals es van situar just per sota dels 3.000. D’aquesta manera, la taxa de temporalitat contractual va créixer fins a representar el 88% dels nous contractes. Aquest augment del pes dels contractes temporals es va reproduir també en els d’una durada inferior a un mes: varen passar de representar poc més del 20% a situar-se per sobre del 30%.

Des de l’any 2014 s’observa un canvi de tendència en l’evolució del nombre de contractes laborals a la ciutat, que tornen a augmentar fins a situar-se a un nivell semblant anterior a la crisi: en el mes de juny d’enguany se’n comptabilitzen 6.475, la xifra més alta des del mes d’octubre de l’any 2007. El mateix passa amb els contractes temporals, si bé el pes d’aquests respecte del conjunt de contractes no s’ha tornat a situar als nivells pre-crisi, mantenint-se en una taxa mitjana del 88%.

Amb els contractes laborals temporals amb una durada inferior a un mes aquesta dinàmica s’accentua. El nombre de contractes temporals inferiors a 30 dies també repunta a partir de l’any 2014: d’uns 1.200 contractes temporals inferiors a trenta dies d’aleshores a uns 1.800 actuals. Aquest fet implica que el percentatge d’aquesta tipologia contractual sigui del 37%, 15 punts percentuals per sobre del que es registrava a finals de l’any 2007.

Per tant, si bé és cert que el nombre de contractes laborals a la ciutat es situa ja en xifres semblants a les que hi havia en el moment previ a l’esclat de la crisi, cal tenir present que aquest augment ha anat acompanyat a la vegada de l’augment de les taxes de temporalitat. I en conseqüència, les xifres de temporalitat actuals no són les anteriors a la crisi, sinó que per contra són força superiors.

 

 

 

Imprimeix